Hầu hết các doanh nghiệp cho dù đã kinh doanh trong nhiều năm hay mới bắt đầu, đều có 4 mục tiêu tài chính: khả năng sinh lời, thanh khoản, hiệu quả và ổn định. Do vậy, quản trị nguồn vốn và tài chính doanh nghiệp có vai trò to lớn trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải khó khăn khi:

 • Doanh nghiệp bị mất thanh khoản, không đủ tiền trả cho nhà cung cấp, nhân viên, nguyên vật liệu, …? Càng làm càng rối, làm mãi vẫn không thấy tiền về?
 • Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, nhưng lại chỉ biết tới ngân hàng? 
 • Ngoài nguồn doanh thu từ hoạt động sản xuất, doanh nghiệp không có nguồn thu từ các hoạt động tài chính khác?
 • Chủ doanh nghiệp nhưng chỉ giỏi làm nghề và chưa có tư duy về tài chính
 • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị phụ thuộc hoàn toàn vào kế toán trưởng
 • Mặc dù huy động được vốn nhưng không quản trị được - không biết tiền đi đâu hết.

Theo số liệu của tổng cục thống kê, nguyên nhân lớn nhất (chiếm tới 49%) dẫn tới doanh nghiệp "THẤT BẠI" là do không hoạch định được chiến lược nguồn Vốn và quản trị được Tài chính doanh nghiệp. Vì Vốn và Tài chính mang tính chất “sống còn” cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, VERCO tổ chức Chương trình huấn luyện Inhouse: Vốn và Tài chính doanh nghiệp trên nền tảng đào tạo trực tuyến E-school.

Chương trình huấn luyện Inhouse: Vốn và Tài chính doanh nghiệp có các khóa học “kinh điển”

Khoá học: Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

 • Module 1: Tổng quan về tư duy chiến lược vốn Doanh nghiệp
 • Module 2. 6 giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
 • Module 3. Xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp
 • Module 4. Chiến lược và giải pháp huy động vốn doanh nghiệp
 • Module 5. Phương pháp đầu tư tài sản cố định
 • Module 6. Quản trị và sử dụng nguồn vốn tối ưu theo các chỉ số
 • Module 7. Hệ số đòn bẩy tài chính và hạn mức tín dụng
 • Module 8. Kinh nghiệm xương máu của chuyên gia hơn 10 năm xây dựng doanh nghiệp từ con số 0

Khoá học: Chìa khoá tài chính doanh nghiệp

 • Module 1: Hoạch định tư duy chiến lược tài chính doanh nghiệp
 • Module 2: Quản trị tài chính từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
 • Module 3: Hoạch định chiến lược tài chính - ngân sách tài chính doanh nghiệp

Khoá học: Báo cáo tài chính siêu tốc

 • Module 1: Tổng quan về Báo cáo tài chính
 • Module 2:  Xây dựng bảng cân đối kế toán
 • Module 3: Xây dựng Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Module 4: Xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Module 5: Bộ chỉ số tài chính cơ bản.

Khoá học: Quản lý và kiểm soát chi phí

 • Module 1:  Giới thiệu về Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận
 • Module 2: Quản lý và kiểm soát chi phí Nguyên vật liệu
 • Module 3:  Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Module 4: Quản lý chi phí sản xuất chung
 • Module 5:  Quản lý các chi phí phi sản xuất
 • Module 6:  Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí

Khoá học: Quản trị dòng tiền

 • Module 1: Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Module 2: Quản trị các dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Module 3: Lập kế hoạch dòng tiền
 • Module 4: Phân tích và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Module 5: Kiểm soát dòng tiền trong doanh nghiệp

Khoá học: Thiết lập báo cáo tài chính hợp nhất 

 • Module 1: Tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC HN)
 • Module 2:  Các chuẩn mực kế toán liên quan
 • Module 3: Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính
 • Module 4: Một số các phương pháp kế toán áp dụng

Khoá học: Tối ưu hoá chi phí doanh nghiệp

 • Module 1: Khái quát về chi phí doanh nghiệp
 • Module 2: Phân bổ chi phí một cách hiệu quả
 • Module 3: Kỹ năng tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp   
 • Module 4: Kỹ năng xây dựng chiến lược chi phí trong dài hạn

Khoá học: Định giá giá trị doanh nghiệp

 • Module 1: Tổng quan về định giá giá trị doanh nghiệp
 • Module 2: Thu thập thông tin phục vụ đánh giá giá trị doanh nghiệp
 • Module 3: Phân tích, chuẩn đoán chiến lược doanh nghiệp
 • Module 4: Phân tích tài chính trong đánh giá giá trị doanh nghiệp
 • Module 5: Chi phí vốn
 • Module 6: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng các phương pháp dựa trên thu nhập
 • Module 7: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng các phương pháp so sánh giá trị thị trường
 • Module 8: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản 
 • Module 9: Đánh giá giá trị tài sản vô hình và sở hữu trí tuệ
 • Module 10: Đánh giá giá trị các chứng khoán và các tài sản tài chính đặc biệt
 • Module 11: Kết luận và lập báo cáo đánh giá giá trị doanh nghiệp

Khoá học: Kế toán quản trị

 • Module 1:Tổng quan về chi phí
 • Module 2:  Kế toán và quản lý hàng tồn kho
 • Module 3:  Kế toán và quản lý chi phí nhân công
 • Module 4: Kế toán và phân bổ chi phí sản xuất chung
 • Module 5: Các quyết định về giá
 • Module 6: Phân tích mối quan hệ Chi phí – sản lượng và lợi nhuận
 • Module 8: Lập dự toán

Khoá học: Tài chính cho nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp 

 • Module 1: Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp
 • Module 2: Kế toán Quản trị doanh nghiệp
 • Module 3: Quản trị tài chính tại Doanh nghiệp
 • Module 4: Thuế trong kinh doanh
 • Khoá 11: Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp
 • Module 1: Giới thiệu về lập kế hoạch tài chính
 • Module 2: Lập kế hoạch và dự báo doanh thu
 • Module 3: Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ
 • Modue 4: Lập kế hoạch tài chính hoạt động sản xuất mua hàng
 • Module 5: Lập kế hoạch chi phí hoạt động
 • Module 6: Lập kế hoạch dòng tiền và điều hành dòng tiền

Khoá 12: Huy động vốn chủ & vay vốn ngân hàng

 • Module 1: Tổng quan về vốn kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Module 2: Vốn chủ sở hữu và huy động vốn chủ sở hữu
 • Module 3: Vốn vay ngân hàng và kỹ năng vay vốn ngân hàng
 • Module 4: Chi phí vốn

Khoá 13: Xây dựng chi phí và dự toán điểm hoà vốn

 • Module 1: Khái niệm về chi phí và khái quát các tiêu thức phân loại chi phí
 • Module 2: Phân tích điểm hòa vốn 
 • Module 3: Điểm hòa vốn và mối quan hệ Chi phí – Sản lượng và lợi nhuận (CVP)

Khoá 14: Quản trị tài chính cá nhân

 • Module 1: Nền tảng tài chính cá nhân
 • Module 2: Nguyên tắc tài chính cá nhân
 • Module 3: Công cụ đầu tư, thị trường chứng khoán
 • Module 4: Đầu tư bất động sản và kinh doanh

Khoá 15: Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp

 • Module 1: Nhận định rủi ro tài chính doanh nghiệp
 • Module 2: Công cụ tài chính phái sinh và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
 • Module 3: Thực hành quản trị rủi ro tài chính
 • Module 4: Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tài chính Doanh nghiệp

Khoá 17: Quản trị và thu hồi công nợ

 • Module 1: Những vấn đề liên quan đến nợ
 • Module 2: Quản trị rủi ro khách hàng và Quản trị công nợ
 • Module 3: Quy trình thu hồi công nợ
 • Module 4: Phương pháp thu hồi công nợ (Đàm phán, thương lượng)
 • Module 5: Thu hồi/Xử lý nợ bằng pháp lý
 • Module 6: Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm

Quy trình tổ chức đào tạo Inhouse doanh nghiệp

Bước 1: Tìm kiếm và Tiếp nhận yêu cầu/đơn hàng của Khách hàng

Bước 2: Khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp

Bước 3: Đề xuất chương trình, lịch trình, KPIs hiệu quả và chi phí

Bước 4: Ký hợp đồng 

Bước 5: Tổ chức đào tạo 

 

[ĐĂNG KÝ NGAY]