Chủ doanh nghiệp đã biết điểm khác biệt giữa tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và bằng nợ?

Để huy động vốn cho việc kinh doanh, các doanh nghiệp chủ yếu có hai hình thức: Huy động thêm vốn cổ đông (Equity Financing) và vay vốn (Debt Financing). Hãy cùng tìm hiểu kỹ hai hình thức này trong bài viết dưới đây!